Hemen zaude

Justiziako lan-poltsak ireki eta eguneratzea / Apertura y actualización de bolsas de trabajo de justiciaH

Subscribe to Sindikatu

Honako hau argitaratu dute EHAAn:

EBAZPENA, 2017ko abenduaren 20koa, Justizia Administrazioko zuzendariarena, zeinaren bidez irekitzen eta eguneratzen baitira Justizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Kudeake­tako, Prozesu eta Administrazio Izapidetzako eta Laguntza Judizialeko kidegoen lan-poltsetan sartuta dauden guztien datuak.

Eskabidea aurkezteko epea: 2018ko urtarrilaren 15etik 26ra bitartekoa.

Nork har dezake parte:

  • Egungo poltsetan sartuta dauden guztiek, hau da, poltsetan sartzeko eskabidea egin zutenek eta alegatu gabeko beste merezimendu batzuk egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu behar dutenek edo egun sartuta dauden poltsetako datuak eguneratu behar dituztenek.
  • Era berean, deialdian parte har dezakete azken oposizioko (2015eko EPEa) lehen ariketako kalifikazioan 0 puntu baino gehiago lortu dutenek, eta Prozesu eta Administrazio Kudeaketa, Prozesu eta Administrazio Izapidetza eta Laguntza Judiziala kidegoetan sartzeko azken oposizioan lehenengo ariketa edo lehenengo bi ariketak gainditu arren plaza lortu ez dutenek, puntuazio horri kasu bakoitzean kreditatzen dituzten merezimendu orokorrak batuz. Erreferentziazko oposizioa 2015. urtean egindako deialdikoa da.

Lan-poltsak arautzen dituen ebazpena ere atxikitzen dugu.


Han publicado en el BOPV lo siguiente:

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2017, de la Directora de la Administración de Justicia, por la que se procede a la apertura y actualización de datos de todos los integrantes de las bolsas de trabajo de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Admi­nistrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 15 hasta el 26 de enero de 2018.

Quién puede participar:

  •  Todos los integrantes de las bolsas actuales, es decir, aquellas personas que ya solicitaron su inclusión en las bolsas y tengan que aportar documentación acreditativa de otros méritos no alegados u actualización de los datos de las bolsas a las que pertenezcan.
  •  Asimismo, podrán formar parte en la misma aquellos solicitantes que hubieran obtenido más de 0 puntos en la calificación del primer ejercicio de la última oposición (OEP de 2015), así como los que hayan superado alguna de la pruebas y no hayan obtenido plaza de la última oposición para el acceso a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial sumándoseles a esta puntuación los méritos de carácter general que, en cada caso, acrediten. La oposición de referencia es la del año 2015.

También adjuntamos la regulación de bolsas de trabajo.