Hemen zaude

DONOSTIAko BJB: Egokitzapen prozesua / NOJ DONOSTIA: Proceso de acoplamiento

Subscribe to Sindikatu

DONOSTIAKO EGOKITZAPEN-PROZESUA

Egokitzapen-prozesuaren harira, eta Justizia Administrazioko zuzendariaren 2018ko maiatzaren 22ko Ebazpenean xedatzen denaren arabera (ebazpen horren bidez, Donostiako alderdi judizialeko lurralde-eremuan egokitzapen-prozedura ezartzeko irizpideak ezartzen dira), behin betiko helmuga Donostiako Bulego Judizialean daukaten funtzionarioek baliodun 10 eguneko epea daukate (irailaren 12tik 25erakoa, biak barne) lanpostu orokorrak –otsailaren 27ko 29/2018 Dekretuan onartzen diren lanpostuen zerrendaren arabera– borondatez baieztatzeko edota berrantolatzeko eskaera egiteko.

Lanpostuen eta lanpostu orokorren horniduren zerrenda argitaratzen da, zehaztapenekin, baita eskaera-inprimakia ere. Inprimakiak bi orri dauzka: lehengoak borondatezko baieztapen-eskaerak egiteko balio du, eta borondatezko berrantolatze-eskaera egiteko balio du bigarrenak. Justizia Administrazioko Zuzendaritzara bidaliko da inprimakia, eranskin modura, inprimakiaren goialdean (eskuinaldean) ageri den estekaren bidez.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko irailaren 11.


PROCESO DE ACOPLAMIENTO DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

Con motivo del proceso de acoplamiento, el personal funcionario con destino definitivo en la Oficina Judicial de Donostia / San Sebastián, dispone de un plazo  de 10 días hábiles, del 12 al 25 de septiembre, ambos incluidos, conforme a lo dispuesto en la Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Directora de la Administración de Justicia por la que se establecen los criterios de aplicación del procedimiento de acoplamiento en el ámbito territorial del partido judicial de Donostia / San Sebastián,   para realizar su solicitud de confirmación voluntaria y/o reordenación voluntaria para las puestos de trabajo genéricos según las relaciones de puestos de trabajo aprobadas por Decreto 29/2018, de 27 de febrero.

Se publica la relación de puestos y dotaciones de puestos genéricos con especificaciones, así como el impreso de solicitud, el cual consta de dos hojas, la primera para las peticiones de confirmación voluntaria y la segunda para las peticiones de reordenación voluntaria. Dicho impreso se enviará como dato adjunto a la Dirección de la Administración de Justicia, a través del enlace que figura en el margen superior derecho del mismo.

Vitoria- Gasteiz, 11 de septiembre de 2018

Bilbo: lab.b@justizia.eus

Donostia: lab.gi@justizia.eus

Gasteiz: junta-lab@justizia.eus