Subscribe to Sindikatu

2016ko EPE: izapidegileak, txanda askea / OEP 2016: tramitación, turno libre

Lehendabiziko ariketa: gutxieneko nota eta behin betiko plantilak

Justizia Ministerioaren webean argitaratu dituzte ondorengo akordioa eta agiriak.

Primer ejercicio: nota mínima y plantillas definitivas

Han publicado en la web del Ministerio de Justicia los siguientes acuerdo y listado.

Donostiako BJB berariazko lehiaketaren behin behineko erresoluzioa / NOJ Donostia concurso especifco resolución provisional

Sailak EIZUn argitaratutako hizkuntzaren arabera berezitutako lanpostuak betetzeko  behin-behineko berariazko lehiaketaren  ebazpena bidaltzen dizuegu. Alegazioak aurkezteko epea: 10 egun baliodunak.


Adjunto os enviamos la resolución de 12 de junio de 2018 por la que se resuelve  provisionalmente el concurso específico de euskera publicado en EIZU.  Plazo de  alegaciones: 10 días hábiles.

2016ko EPE: kudeatzaileak, barne sustapena / OEP 2016: gestión, promoción interna

MERITUAK BALORATZEA – Behin behineko ebazpena

Justizia Ministerioaren webean argitaratu dituzte ondorengo akordioa eta zerrenda.

VALORACIÓN DE MÉRITOS – Resolución provisional

Han publicado en la web del Ministerio de Justicia los siguientes acuerdo y listado.

 

2016ko LEP: kudeatzaileak, barne sustapena / OEP de 2016: gestión, promoción interna

Ohar hau argitaratu dute Justizia Ministerioaren web gunean: / Han publicado la siguiente nota en la web de Ministerio de Justicia:

 

GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO PROMOCIÓN INTERNA, Orden JUS/930/2017, de 19 de septiembre (BOE de 4 de octubre)

Donostiako BJB / NOJ Donostia

Bi agiri igo dituzte EIZUra Donostiako BJB dela-eta:

 • Ezarpena egiterakoan langileei sortzen zaizkien ohiko galderei erantzuna ematea.
 • Donostiako titularren zerrenda eta berori dagokion testua:

Donostiako BJB dela-eta LPZak / RPTs para la NOJ de Donostia

Gaur argitaratu dute agiria BOEn, atxikita bidaltzen dugu.

Kudeatzaileak, izapidegileak, laguntzaileak eta letraduak hartzen dituzten LPZak dira. Lanpostuak banan-banan erakutsi beharrean blokeka agertzen dira.

Aurretik argitaratuak zeuden Eusko Jaurlaritzaren menpeko langileenak. Horiek ere atxikitzen ditugu.


Han publicado hoy el documento en el BOE y lo adjuntamos al mensaje.

2018ko lekualdatze-lehiaketa: lanpostu bat gehiago / Concurso de traslados de 2018: una plaza más

2018ko LEKUALDATZE-LEHIAKETARAKO LANPOSTUAK

Adierazi digute lehen bidalitako lanpostuez gain beste bat atera behar dutela: Bilboko Merkataritza-arloko 1 zki.ko kudeatzaile postua.

Informazio ohar osoa atxikitutako artxiboan dago.

PLAZAS PARA EL CONCURSO DE TRASLADO DE 2018

Nos han informado que van a sacar una plaza más de las comunicadas anteriormente; se trata de un puesto de gestión en Mercantil nº 1 de Bilbao.

Nota informativa completa en el archivo adjunto.

2016ko LEP: izapidegileak / OEP de 2016: tramitación

Ondoren kopiatu dugun mezua igo du ministerioak web gunera.

El ministerio ha subido a su web el acuerdo que reproducimos más abajo.

 

TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, Orden JUS/1166/2017, de 24 de noviembre, (BOE de 30 de noviembre)

Convocatoria ejercicio de incidencias

Gipuzkoako Auzitegi Nagusiko Presidentearen idazkaria / Secretaria-o de Presidente-a de la Audiencia de Gipuzkoa

Gipuzkoako Auzitegiko Presidentearen idazkaria

Gaur argitaratu dute, bai BOEn bai EIZUn, izendapen askeko deialdia. Bihar hasita 10 egun naturaleko epea dago eskabidea aurkezteko.

Izendapen askeen inguruan daukagun jarrera kritikoa gora behera, Justizia Administrazioko Zuzendritzak bidali zigun zirriborroari alegazioa egin zion LABek, baina ez digute jaramonik egin.

2020an izango da derrigorrezkoa (2.HE) euskara lanpostu horretan eta LABen ustez ezinbestekoa da idazkariak euskaraz ondo moldatzea.

2016ko LEP: laguntzaileak / OEP de 2016: auxilio

Azterketak maiatzaren 26an izan ziren, hona hemen ministerioak argitaratu dituenak:

Los exámenes se realizaron el 26 y el ministerio ha publicado los siguientes:

ZERBITZU EGINKIZUNA-BEHIN BEHINEKO ATXIKIPENA / COMISIÓN DE SERVICIO-ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL

 • Lanpostuak: Barakaldon, tramitatzaile 1; Getxon, kudeatzaile 1.
 • Eskatzeko azken eguna: ekainaren 4ª.

Ebazpenean aipatzen diren arauak eta eskabide orria behar dituenak LAB-Justiziako bulegoetan eskatzea baina ez du.


 • Puestos: Barakaldo, 1 tramitación; Getxo, 1 gestión.
 • Últimos día de solicitud: 4 de junio.

Quienes necesiten las normas mencionadas en la resolución y el impreso de solicitud no tienen más que pedirlo en las oficinas de LAB-Justizia.

Donostiako Fiskaltza: kudeatzaile arduraduna / Fiscalía de Donostia: gestor-a responsable

Honako agiri hauek atxikitzen ditugu:

 • Deialdia;
 • Lanposturen ezaugarriak;
 • Proiekturako baldintzak;
 • Eskabide orria.

Adjuntamos los siguientes documentos:

 • Convocatoria;
 • Descripción del puesto;
 • Condiciones para el proyecto;
 • Impreso de solicitud.

 

2016ko laguntzaile oposizioa: oposiziogileak banatzea / Oposición auxilio 2016: distribución personas opositoras

EIZUn argitaratu dute datorren larunbateko azterketa egin ahal izateko nola banatuko dituzten oposiziogileak, ordena alfabetikoz.

Era berean azterketa egingo den ikastetxetara nola heldu jakinarazten dute.


Han publicado en EIZU como van a distribuir a las personas opositoras –por orden alfabético- para poder realizar el examen del sábado que viene.

Asímismo dan a conocer la ubicación de las sedes de exámenes.

Orriak

Subscribe to LAB - Justizia RSS