Hemen zaude

2015eko EPE - Argibideak / OEP 2015 - Aclaraciones

Subscribe to Sindikatu

Justizia Administrazioan sartzeko oposizioetako eskabidearen inguruko argibideak.

Eskabidea aurkezte hutsak erroreak sor ditzakeela ikusirik, honako hauek aintzat hartzekoak dira:

·        Inprimakiak interneten erdiesten dira eta hauxe da esteka zuzena:

https://ips.redsara.es/IPSC/action/descargarFormulario790.do (ez erabili lotura hau, beste hau baizik:

 
 

·        Eskabide bakoitzak bere zenbakia du. “Generar solicitud” teklari sakatze bakoitzeko kode berria sortzen da.

·        Hori dela eta, EZ EGIN INPRIMAKI BAT SORTU ETA GERO KOPIAK ATERA. INSTANTZIA BAKOITZARI DAGOKIO ZENBAKI BAT.

INPRIMAKIA BETE, ORDAINDU ETA ESKABIDEA AURKEZTEA

Hiru aukera daude:

1.      Formularioaren hutsuneak beteta eskabide elektronikoa sortu daiteke; horrek dakar tasak era telematikoan ordaindu behar direla (ziurtagiri elektronikoa beharrezkoa da) eta eskabidea erregistro elektronikoan egin dela.

2.      Formularioaren hutsuneak beteta eskabide eta inprimakia paperean sortu daiteke; tasak banka kolaboratzaileetan ordaindu beha dira; gero eskabidea administrazioetako edozein erregistrotan sartuko da.

3.      Hutsik dagoen inprimakia sor daiteke eta gero eskuz bete; tasak banka kolaboratzaileetan ordaindu beha dira; gero eskabidea administrazioetako edozein erregistrotan sartuko da.

TASAK 2015eko KUDEATZAILE OPOSIZIORAKO (TXANDA ASKEA)

Ordaindu behar ez edo murrizketa izateko eskubidea dutenek derrigorrez paperean aurkeztu behar dute eskabidea.

Azterketan parte hartzeko tasaren kopurua 22,42€koa da (11,21ekoa %50eko deskontua duenarentzat) eta oinarri komunetako bederatzigarren oinarriak esan bezala ordaindu behar da.

Diru-sarrera egin behar den kontua banka kolaboratzaileetan jakin badakite. KONTUZ! EZ IDATZI INOLAZ ERE NORBERAREN KONTUAREN ZENBAKIA.

Oinarri komunetan agertzen den BBVAren kontua atzerritik egin beharreko ordainketetarako baino ez da.

2015-11-04

Aclaraciones sobre la inscripción en las oposiciones de la Administración de Justicia.

A la vista de que la simple presentación de la inscripción puede ocasionar errores, tened en cuenta lo siguiente:

·        Los impresos se consiguen en internet y éste es el enlace directo:

https://ips.redsara.es/IPSC/action/descargarFormulario790.do (No utilicéis esta dirección sino esta otra:

 
 

·        Las solicitudes llevan una numeración única. Cada vez que pulsamos “generar solicitud” se genera un nuevo código.

·        Por lo tanto, NO SE PUEDEN HACER COPIAS DE UN MISMO DOCUMENTO. CADA INSTANCIA SE IDENTIFICA POR SU PROPIA NUMERACIÓN.

CUMPLIMENTAR IMPRESO, PAGO Y PRESENTACIÓN INSTANCIA

Existen 3 posibilidades:

1.      Se pueden rellenar los campos del formulario y generar la solicitud electrónica; esto conlleva el pago telemático de las tasas (se necesita certificado electrónico) y supone el registro electrónico de la solicitud.

2.      Se pueden rellenar los campos del formulario y generar el impreso en papel; el pago de tasas se efectúa en cualquier entidad colaboradora y se presenta la instancia en cualquier registro de las diferentes administraciones.

3.      Se puede generar un impreso en blanco y rellenarlo a mano; el pago de tasas se efectúa en cualquier entidad colaboradora y se presenta la instancia en cualquier registro de las diferentes administraciones.

TASAS PARA LA OPOSICIÓN DE GESTIÓN LIBRE 2015

Las personas exentas o con derecho a reducción tienen que presentar forzosamente la instancia en papel.

El importe de la tasa por derechos de examen será de 22.42 euros (11.21 en caso de derecho a reducción del 50%) y se abonará según se indica en la base novena de las Bases Comunes.

La cuenta en la que se efectúa el pago la saben en las entidades colaboradoras. ¡OJO! NO PONER EL NÚMERO DE CUENTA PROPIA.

La cuenta del BBVA que aparecen en las Bases Comunes es únicamente para pagos a efectuar desde el extranjero.

04-11-2015