Hemen zaude

Zerbitzu eginkizunak: deialdia / Comisiones de servicio: convocatoria

Subscribe to Sindikatu

Eskabidea aurkezteko epea: urtarrilaren 31tik otsailaren 4ra arte.

Eskainitako plaza:

DESTINO ZENTROA: 1. Auzialdiko 2 zk.ko Epaitegia

KIDEGOA: Kudeaketa

UDALERRIA: Bilbo

 

Plazo de presentación de solicitudes: desde el 31 de enero hasta el 4 de febrero.

Plaza ofertada:

CENTRO DE DESTINO: Juzgado de 1ª Instancia nº 2

CUERPO: Gestión

LOCALIDAD: Bilbao