Hemen zaude

DEPARTAMENTUAK eta HABEK SINATUTAKO KUDEAKETA-GOMENDIOA / ACUERDO DE GESTIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO Y HABE

Subscribe to Sindikatu

Gaur EHAAn argitaratu da, 2021eko uztailaren 23ko EBAZPENA, Justizia Administrazioko zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara ematea Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailak eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzuak ematen dituzten Justizia Administrazioko langileen euskarazko hizkuntza-prestakuntzarako sinatutako kudeaketa-gomendioa.


Publicada en el BOPV de hoy, RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2021, del Director de la Administración de Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de encomienda de gestión entre el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), para formación lingüística de euskera del personal de la Administración de Justicia que presta sus servicios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.