Hemen zaude

IVAPek ANTOLATUTAKO ONLINE IKASTAROAK / CURSOS ONLINE DE FORMACIÓN IVAP

Subscribe to Sindikatu

Intraneten argitaratu da izena emateko epea luzatu dela, IVAPek Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan antolatutako bi prestakuntza-ikastaro online egiteko. Hasierako epea uztailaren 9ra artekoa zen.

- "Emakumeen kontrako indarkeria: oinarrizko ikastaroa", gaztelaniaz.  (25 ordu, 2021-10-04tik 2021-11-15era)

Prestakuntza-ekintza honetan, lehentasuna izango dute Indarkeria-Epaitegi Espezializatuetan eta gai horretan eskumenak dituzten Epaitegi Mistoetan eta Fiskaltzan lan egiten duten langileek.

- "Haurren eta nerabeen kontrako sexu abusuak: oinarrizko ikastaroa", euskaraz. (30 ordu, 2021-10-04tik 2021-11-22ra)

Prestakuntza-ekintza honetan, Instrukzioko Epaitegietan, Epaitegi Mistoetan eta Fiskaltzan lan egiten duten langileek izango dute lehentasuna.

GARRANTZITSUA: izena eman duten pertsonek ez dute berriro izena eman behar.

- Haurren eta nerabeen kontrako sexu-abusuak: oinarrizko ikastaroa" ikastaro berria, gaztelaniaz, (30 ordu, 2021-10-04tik 2021-11-22ra).

HIRU IKASTAROETARAKO:

Izena emateko epea: 2021eko irailaren 09ra arte (egun hori barne).

Izena emateko modua: eskabide-fitxa bidaliz, behar bezala beteta. Fitxa hori enplegatuaren atarian dago.  Eskaria bidaltzeko helbidea: justizia.prestakuntza@euskadi.eus

Ikastaroen fitxa teknikoak erantsita daude.


Se ha publicado en la Intranet que se amplía el plazo para la inscripción a los dos cursos online de formación organizados por el IVAP, en colaboración con la Universidad del País Vasco (U.P.V.), cuyo plazo inicial de inscripción era hasta el 09 de julio.

- “Violencia contra las mujeres: curso básico”, en castellano(25 horas, del 04/10/2021 al 15/11/2021)

En esta acción formativa tendrá preferencia el personal que trabaje en los Juzgados de Violencia especializados, en Juzgados Mixtos con competencias en la materia y en Fiscalía. 

- “Abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes: curso básico”, en euskera(30 horas, del 04/10/2021 al 22/11/2021)

En esta acción formativa tendrá preferencia el personal que trabaje en Juzgados de Instrucción, Mixtos y en Fiscalía. 

IMPORTANTE: Las personas ya inscritas no deben volver a inscribirse.

- Nuevo curso “Abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes: curso básico”, en castellano, (30 horas, del 04/10/2021 al 22/11/2021)

PARA LOS TRES CURSOS:

Plazo de inscripción: hasta el 09 de septiembre de 2021 (incluido).

Forma de inscripción: mediante remisión de la ficha de solicitud, que está colgada en el portal del empleado, debidamente cumplimentada.  Dirección de envío de solicitud: justizia.prestakuntza@euskadi.eus

Se adjunta ficha técnica de los cursos.