Subscribe to Sindikatu

KUDEAKETA TXANDA IREKIA-AKATSEN ZUZENKETA/GESTIÓN TURNO LIBRE-CORRECCIÓN DE ERRORES

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO KUDEAKETA-KIDEGOKO PLAZAK:

ERRATU EGIN DIRA ETA BEHIN-BEHINEKO ATXIKIPENEAN DAGOEN GETXOKO PLAZA BAT ATERA DUTE; AKATSEN ZUZENKETA BOEn EGINGO DUTE.


PLAZAS DEL CUERPO DE GESTIÓN PAÍS VASCO:

SE HAN EQUIVOCADO Y HAN SACADO UNA PLAZA DE GETXO QUE ESTÁ EN ADSCRIPCIÓN PROVISIONAL, HARÁN LA CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL BOE.

KUDEAKETA TXANDA IREKIA/GESTIÓN TURNO LIBRE

 

2021ko ekainaren 17ko BOEn argitaratuta:

JUS/607/2021 Agindua, ekainaren 14koa, Justizia Administrazioko Prozesu eta Administrazio Kudeaketako Kidegoan sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautaketa-prozesua gainditu dutenen zerrenda argitaratzen duena. Hautaketa-prozesua uztailaren 10eko JUS/764/2019 Aginduaren bidez deitu zen.

LIZENTZIEI ETA BAIMENEI BURUZKO OHARRA/NOTA SOBRE LICENCIAS Y PERMISOS

EIZUn argitaratu da LIZENTZIEI ETA BAIMENEI BURUZKO OHARRA.

Euskal Autonomia Erkidegoan destinoa duten Justizia Administrazioko funtzionarioen lan-presentziak, lizentziak eta baimenak arautzen dituen Justizia Administrazioko zuzendariaren 2021eko ekainaren 14ko Ebazpenaren arabera, oporrak, norberaren gauzetarako egunak eta urteko lanaldiaren gaineko soberako orduak urte naturalaren barruan hartu beharko dira, hau da, sortzen diren urteko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean.

HIZKUNTZA-PROBA IZAPIDETZA/PRUEBA DE IDIOMA-TRAMITACIÓN

TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto (BOE de 31)

  • CONVOCATORIA PARA PRUEBA DE CATALÁN

15 de junio de 2021

De conformidad con lo establecido en la Base 7.6 de la Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto, por la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, turno libre, se emplaza a los aspirantes que así lo solicitaron, para la realización de la prueba de idioma. ​

Documentos Asociados

JUSTIZIA MINISTERIOA - 3/2021 ZIRUKULARRA / CIRCULAR 3/2021 MINISTERIO DE JUSTICIA

JUSTIZIA MINISTERIOAK 3/2021 ZIRKULARRA ZABALDU DU, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOAREN FUNTZIONAMENDU EGOKIRAKO ANTOLAKETA- ETA TEKNOLOGIA-NEURRIEN ARLOKO AURREIKUSPENEN INDARRALDIARI BURUZKOA. 


EL MINISTERIO DE JUSTICIA DIFUNDE LA CIRCULAR 3/2021 SOBRE LA VIGENCIA DE LAS PREVISIONES EN MATERIA DE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y TECNOLÓGICAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

LIZENTZIAK ETA BAIMENAK-EBAZPENA BERRIA/ NUEVA RESOLUCIÓN- LICENCIAS Y PERMISOS

EBAZPENA, 2021 ekainaren 14koa, JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARIARENA, DESTINOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN DUTEN JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO FUNTZIONARIOEN LAN-PRESENTZIAK, LIZENTZIAK ETA BAIMENAK ARAUTZEN DITUENA.


RESOLUCIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2021, DEL DIRECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LA QUE SE REGULAN LAS PRESENCIAS LABORALES, LICENCIAS Y PERMISOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESTINADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI.

DEPARTAMENTUAREKIN BILERA ETA PLAZAK / REUNION CON EL DEPARTAMENTO Y PLAZAS

2021EKO EKAINAREN 11KO BILERA JUSTIZIA SAILAREKIN

GAI-ZERRENDA:

- Tutoretzen ebazpenaren zirriborro berria.

- Azken hautaketa-prozesuak gainditu dituzten pertsonei eskaini beharreko Kudeaketako Kidegoko plaza hutsak.

- Azken hautaketa-prozesuak gainditu dituzten pertsonei eskaini beharreko Izapidetze Kidegoko plaza hutsak eta hutsik daudenak.

LAGUNTZA JUDIZIALA / AUXILIO JUDICIAL

Cuestionarios de los ejercicios realizados el 4 de junio de 2021 para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial, según la base 7.5 de la convocatoria.

10 de junio de 2021

Documentos Asociados:

EB-ko COVID zihurtagiri digitala/ Certificado COVID digital UE

https://www.euskadi.eus/certificado-covid-digital-ue/web01-a3korona/es/

Zer da EB-ko COVID Ziurtagiri Digitala? EB-ko COVID Ziurtagiri Digitala herritarrak, COVID-19aren pandemiak iraun bitartean, Europar Batasunaren barruan askatasunez eta segurtasunez ibiltzeko bide ematen duen dokumentua da, QR irakurketa-kodeduna.

Zertarako balio du?

* Europar Batasunaren barruan ibilbide bat egiteko orduan bidaia errazteko.

ACUERDO TRIBUNAL GESTIÓN TURNO LIBRE/TXANDA IREKIA- KUDEATZAILEAK-EPAIMAHAIAREN AKORDIOA

GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, Orden JUS/764/2019, de 10 de julio (BOE de 15)

ACUERDO DE 8 DE JUNIO DE 2021 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR

9 de junio de 2021

ACUERDO DE 8 DE JUNIO DE 2021 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO, POR EL QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO, POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE, AL CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CONVOCADO POR ORDEN JUS/764/2019, DE 10 DE JULIO.

IZAPIDETZA ONARTUAK/ APROBADOS TRAMITACIÓN

TRAMITACION PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, Orden JUS/903/2019, de 9 de agosto (BOE de 31)

  • RELACIÓN DEFINITIVA DE MÉRITOS EN LA FASE DE CONCURSO Y RELACIÓN DE APROBADOS

8 de junio de 2021

​Acuerdo del Tribunal Calificador Único por el que se publica la relación de aspirantes con la valoración definitiva de la fase de concurso, relativa al proceso selectivo para el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, turno libre.

DESESKALADARAKO PLANAREN 3.FASEA-2021-06-07ko EBAZPENA/FASE 3 DESESCALADA-RESOLUCIÓN DE 07-06-2021

EIZUn argitaratu da 2021/06/07ko EBAZPENA, Justizia Administrazioko Zuzendariena, zeinaren bidez aldatzen baita Justizia Aministrazioko Zuzendariaren 2020ko ekainaren 8ko ebazpena, zeinaren bidez aktibatu baitzen Justizia Administrazioaren deseskaladarako planaren 3.fasea, Covid-19ren harira.

KUDEAKETA TXANDA IREKIA/GESTIÓN TURNO LIBBRE

GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA, ACCESO LIBRE, Orden JUS/764/2019, de 10 de julio (BOE de 15)

ACUERDO DE 4 DE JUNIO DE 2021 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO

4 de junio de 2021

SAR-COV-2 txertaketa-ziurtagiria / Certificado de Vacunación SAR-COV-2

Enpresak langileei "SAR - COV -2 txertaketa-ziurtagiria" emateko eskatzen badie  , jakin behar dugu :

Langileak ez daude behartutak  SARS - COV- 2 txertaketa-ziurtagiria enpresari ematera.

Txertaketa eskubidea da, eta ez betebeharra.

Osasun -datuak  osasun-langileek baino ez dituzte ezagutzen.

2021/05/14ko ZERBITZU-EGINKIZUNEN ESLEIPENA/ADJUDICACIÓN COMISIONES DE SERVICIO 14/05/2021

EIZUn argitaratu da 2021ko ekainaren 2ko ebazpena, Justizia Administrazioko Zuzendariena, zerbitzu eginkizunen eta behin-behineko atxikipenen bidez aldi baterako lanpostuak betetzeko 2021ko maiatzaren 14ko deialdia erabakitzen duena.


Publicada en EIZU Resolución del 2 de junio de 2021, del Director de la Administración de Justicia, por la que se resuelve la convocatoria de 14 de mayo de 2021 para la provisión transitoria de puestos de trabajo en Comisión de Servicios y Adscripción Provisional.

Orriak

Subscribe to LAB - Justizia RSS